Statut Fundacji Odważni od dziecka

 • 1
 1. Fundacja Odważni od dziecka, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Chylareckiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marzenę Radlińską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grójeckiej 53/57 lok. Nr 4 w dniu 10.03.2017 r. Rep. A nr 237/2017
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 3
 1. Celem Fundacji jest:
  1. Wspieranie rodzin pracowników z branży ochrony, który zginęli lub doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania zadań służbowych, w celu wyrównywania ich szans życiowych oraz normalizacji sytuacji materialnej lub łagodzenia konsekwencji w dalszym życiu.
  2. Wspieranie dzieci i pozostałych członków rodziny pracowników z branży ochrony, którzy w związku z poważną chorobą lub wypadkiem ich lub pracownika z branży ochrony, wymagają podstawowej lub specjalistycznej opieki medycznej, zabiegów lub operacji, terapii zajęciowej, usług rehabilitacyjnych lub poradnictwa.
  3. Wspieranie pracowników z branży ochrony którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniami losowymi, w celu stabilizacji ich sytuacji materialnej i umożliwienia powrotu do normalnego funkcjonowania, lub łagodzenia skutków tych sytuacji.
  4. Wspieranie socjalne dzieci i pozostałych członków rodziny pracowników z branży ochrony, którzy w związku z poważną chorobą lub wypadkiem ich lub pracownika z branży ochrony, stracili lub znacząco ograniczyła się ich możliwość dalszej edukacji lub rozwoju zawodowego.
  5. Organizowanie wyjazdów lub imprez o charakterze sportowym lub rekreacyjnym dla dzieci i rodzin pracowników z branży ochrony, którzy zginęli lub doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania zadań służbowych.
  6. Inne rodzaje wsparcia i pomocy mające na celu wsparcie socjalne dla pracowników z branży ochrony oraz ich rodzin w sytuacjach nieprzewidzianych w pkt. 1 - 5, a które są merytorycznie uzasadnione oraz udokumentowane.
  7. Pozyskiwanie środków na cele określone w pt. a-f poprzez aukcje charytatywne, zbiórki funduszy od pracowników ochrony, firm z branży ochrony oraz klientów i dostawców tych firm.
 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 • 5
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku fundacji,
  5. odsetek bankowych.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową
 4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 6

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 • 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji.
 • 9
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję.
 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
 6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
 • 10
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  4. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Fundacji uprawniony jest jeden członek Zarządu ( w przypadku Zarządu jednoosobowego) lub dwaj członkowie Zarządu łącznie (w przypadku Zarządu wieloosobowego).
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 • 11
  1. Rada Fundacji składa się z jednego do pięciu członków.
  2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
  4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
  5. Członkowie Rady Fundacji:
   1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
   2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
 • 12
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 • 13

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 4. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu.
 6. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
 • 14

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji (i) z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo (ii) na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 • 14
 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji statutowe zbliżone są do celów Fundacji.